Fonts IG -Japanese Symbols

SYMBOLS

(Just click on a symbol to copy.)

Japanese Symbols- Copy And Paste

ใ ใ‚ ใƒ ใ„ ใ… ใ† ใ‡ ใˆ ใ‰ ใŠ ใ‹ ใŒ ใ ใŽ ใ ใ ใ‘ ใ’ ใ“ ใ” ใ• ใ– ใ— ใ˜ ใ™ ใš ใ› ใœ ใ ใž ใŸ ใ  ใก ใข ใฃ ใค ใฅ ใฆ ใง ใจ ใฉ ใช ใซ ใฌ ใญ ใฎ ใฏ ใฐ ใฑ ใฒ ใณ ใด ใต ใถ ใท ใธ ใน ใบ ใป ใผ ใฝ ใพ ใฟ ใ‚€ ใ‚ ใ‚‚ ใ‚ƒ ใ‚„ ใ‚… ใ‚† ใ‚‡ ใ‚ˆ ใ‚‰ ใ‚Š ใ‚‹ ใ‚Œ ใ‚ ใ‚Ž ใ‚ ใ‚ ใ‚‘ ใ‚’ ใ‚“ ใ‚” ใ‚• ใ‚– ใ‚š ใ‚› ใ‚œ ใ‚ ใ‚ž ใ‚Ÿ ใ‚  ใ‚ก ใ‚ข ใ‚ฃ ใ‚ค ใ‚ฅ ใ‚ฆ ใ‚ง ใ‚จ ใ‚ฉ ใ‚ช ใ‚ซ ใ‚ฌ ใ‚ญ ใ‚ฎ ใ‚ฏ ใ‚ฐ ใ‚ฑ ใ‚ฒ ใ‚ณ ใ‚ด ใ‚ต ใ‚ถ ใ‚ท ใ‚ธ ใ‚น ใ‚บ ใ‚ป ใ‚ผ ใ‚ฝ ใ‚พ ใ‚ฟ ใƒ€ ใƒ ใƒ‚ ใƒƒ ใƒ„ ใƒ… ใƒ† ใƒ‡ ใƒˆ ใƒ‰ ใƒŠ ใƒ‹ ใƒŒ ใƒ ใƒŽ ใƒ ใƒ ใƒ‘ ใƒ’ ใƒ“ ใƒ” ใƒ• ใƒ– ใƒ— ใƒ˜ ใƒ™ ใƒš ใƒ› ใƒœ ใƒ ใƒž ใƒŸ ใƒ  ใƒก ใƒข ใƒฃ ใƒค ใƒฅ ใƒฆ ใƒง ใƒจ ใƒฉ ใƒช ใƒซ ใƒฌ ใƒญ ใƒฎ ใƒฏ ใƒฐ ใƒฑ ใƒฒ ใƒณ ใƒด ใƒต ใƒถ ใƒท ใƒธ ใƒน ใƒบ ใƒป ใƒผ ใƒฝ ใƒพ ใƒฟ ใ ใฟ